Notulen Werkgroep 1 Communicatie, Inclusie en Diversiteit – bijeenkomst 20 september 2023

Datum:  20 september 2023
Tijd: 19:15
Locatie: AV Clytoneus
Aanwezig: Lex Albers , Jan Louwers, Liesbeth van Beusekom en Rita Zwiers
Afwezig: Bart Weber

 • Rita heet iedereen welkom en neemt de agenda door
 • Rita geeft uitleg over het sportakkoord 2.0, de thema’s en de activiteiten die tijdens de laatste bijeenkomst in juni zijn besproken per werkgroep (zie voor details het Sportakkoord 2.0)
 • Communicatie: de werkgroep 1 heeft oa als taak om de Woerdenaren te informeren over alle sport- en beweegmogelijkheden in Woerden. Hiervoor is door het Beweegteam een jaar communicatieplan gemaakt waarin de websites Beweegwijzerwoerden.nl en DoeMeeInWoerden.nl breed zullen worden gecommuniceerd. Omdat het nog niet precies duidelijk is welk budget er voor 2023 beschikbaar is, kan er nog geen concrete budgetaanvraag worden gedaan.
  > Zodra het budget bekend is zal Rita een nieuw budgetvoorstel voorleggen aan de werkgroep.Lex geeft aan dat we bij de communicatie ook rekening dienen te houden met de laaggeletterden. Eventueel budget aanvragen om het sport- en beweegthema met behulp van tekeningen goed over te brengen en ook de websites aan te bieden in verschillende talen (o.a Arabisch / Frans). Rita zal dit meenemen in het voorstel.
  Lex geeft aan dat deze doelgroep ook persoonlijk bereikbaar is bij bv de voedselbank of in de wijkcentra en dat een persoonlijke benadering voor deze doelgroep waarschijnlijk beter werkt.
  Verder werd de suggestie gedaan om ook wijkkrantjes in te zetten en wijkplatvormen te benaderen.
 • Inclusie en diversiteit: er is afgesproken dat dit thema meegenomen dient te worden in alle werkgroepen, aan onze werkgroep de taak om dit in de gaten te houden en eventueel suggesties doen hoe ze dit kunnen realiseren binnen hun projecten. Als blijkt dat een doelgroep niet is vertegenwoordigd, moeten we daar actie op ondernemen.
 • Fietsen voor kwetsbare doelgroep
  Liesbeth vertelt over het landelijke project Doortrappen vanuit het ministerie. Op de website doortrappen.nl wordt het project uitgelegd. Doelstelling is mensen tot hun 100ste te laten fietsen. Hieronder vallen allerlei services en diensten zoals: fietscheck door een fietsenmaker, parcoursen fietsen, uitleg over fietsveiligheid, valpreventie (stevig op de pedalen) etc. Fietsgroepen kunnen worden opgezet, fietsmaatjes gevonden, etc. Lex vertelt over het project in Woerden waarbij een vrijwilliger mensen (voornamelijk allochtonen) leerde fietsen en verkeerslessen organiseerde. De vrijwilliger is helaas gestopt en daarmee ook het project. Een mooi project om weer op te pakken in Woerden. Maar er komen verschillende vragen: Wie gaat het project trekken? Wie kunnen we erbij betrekken? En hoe kunnen eventuele kosten voor personeel / trekker van het project worden bekostigd? Kan dit in combinatie met valpreventie / budget vanuit de gemeente ?
  > Liesbeth vraagt bij collega na hoe ze dat in de gemeente Ronde Venen hebben opgezet en bekostigd.
  > Rita vraagt de mogelijkheden na binnen het Beweegteam.
 • Sportbeurs / Sportinstuif
  Daar waar mensen laagdrempelig kennis kunnen maken met de verschillende sporten / verenigingen en bij de sportruilbeurs kleding en materiaal kunnen komen ruilen of afhalen. Ideaal zou zijn als we kunnen inhaken op bestaande evenementen, daar waar de mensen al naar toe komen. Bijvoorbeeld de Woerdense Vakantieweek, Koeiemart, Koningsspelen, aanhaken bij evenementen in de vakanties van het Beweegteam?
  > Rita zal dit intern bij het Beweegteam navragen.

  Volgende vergadering
  Gepland op woensdag 15 november bij de Duurzaamheidswinkel aan de Voorstraat 75 in Woerden.