Notulen werkgroep Deelakkoord 1 – bijeenkomst 4. 19 mei 2021

Aanwezig:

Jan Louwers – Clytoneus Triathlon (aanvoerder)
Adriaan de Zeeuw –Badmintonvereniging Unicum
Agatha van Baalen – Bridgevereniging Victoria
Macy Hartman – buurtsportcoach aangepast sporten Team Sportservice Provincie Utrecht
Gerda Boere – Sportlust ’46 en Vep gym.
Rita Zwiers – Beweegteam Woerden
Linda van Amerongen – Beweegteam Woerden (notulen)

Opening

Korte kennismaking + terugblik op het proces tot nu toe
We doen eerst een kennismakingsrondje. Deze bijeenkomst zijn Gerda, Agatha en Rita voor het eerst aanwezig. Rita zal de werkzaamheden van Linda overnemen tijdens Linda’s zwangerschapsverlof.

We zijn nu een paar maanden bezig met het lokale sportakkoord (in deze werkgroep vaak in wisselende samenstelling). We willen nu graag concrete plannen gaan maken.

Notulen van vorige vergadering en actiepunten
-Er zijn vooraf geen reacties binnengekomen op de conceptbrief voor beëindiging lidmaatschap. Deze brief zal op de website van het Beweegteam worden gepubliceerd en worden gecommuniceerd naar de verenigingen (actie Linda). Verenigingen kunnen elementen uit beide brieven pakken en dat zelf personaliseren. Gerda geeft aan dat Sportlust ’46 dit zeker zal gaan doen.
-Jan, Macy en Linda waren positief over het toevoegen van extra doelgroepen op inwoerden.nl voor volwassenen, 55+ en 75+. De werkgroep is het hier ook mee eens.
-Macy deelt de ‘koelkast-pagina’ die op de achterkant van de krant in Stichtse Vecht was gepubliceerd. Het was mooie lokale promotie voor sport en een gezonde leefstijl en het lokale sportakkoord. Inwoners van Stichtse Vecht konden deze pagina op hun koelkast plakken als reminder. Kosten: 1000 euro.
-Macy vertelt dat er een filmpje is opgenomen om de Woerdense horeca te betrekken bij het project ‘Woerden de wereld rond’, dat wordt gehouden tijdens de Nationale Sportweek en Inclusieweek in september 2021.
-Overige actiepunten zijn verwerkt.

Voortgang ontwikkelingen nieuwe website voor de Beweegwijzer
Linda heeft de offerte ontvangen van Studio Campo voor het maken van de website. Ook de eerste opzet van de site wordt getoond. Dit is een mooie verbetering tov de bestaande site!

-Alle deelnemers van de werkgroep wordt gevraagd sportieve foto’s aan te leveren (voor zover dat nog niet gedaan is), die gebruikt zouden kunnen/mogen worden in de header/bij de promotie van de nieuwe website beweegwijzerwoerden.nl. (Foto’s met herkenbare Woerdense omgeving en met sporters in actie hebben de voorkeur, maar let hierbij wel op AVG-regelgeving). Bij voorkeur liggende foto’s in hoge resolutie (minimaal 1 MB). Aanleveren bij linda@beweegteamwoerden.nl, uiterlijk 7 juni.

Rita en Linda gaan een template maken, die meegestuurd kan worden met de mail naar alle aanbieders. Door de template in te vullen ontstaat een vastere structuur aan informatie op de site, wat het makkelijker maakt om informatie van verenigingen te vergelijken en wat beter te begrijpen is door laaggeletterden. Macy vraagt nog tips aan Ingrid van Schaik voor het schrijven van teksten voor laaggeletterden.

Vervolgens mailt Linda alle aanbieders, die bekend zijn in het systeem van de beweegwijzer met de vraag hun informatie te optimaliseren / vernieuwen en een foto aan te leveren die bij hun aanbod geplaatst kan worden.

Budget
Jan benadrukt dat wij als werkgroep jaarlijks een bepaald budget tot onze beschikking hebben. We bespreken de wijze van aanvragen en budgetbeheer. Zie ook pagina 11 van het Lokale Sportakkoord. Jan vraagt na in de kerngroep hoe het zit met aansprakelijkheid.

Promotieactiviteiten voor de Beweegwijzer en het sportaanbod
We bespreken het Excel document met de promotieactiviteiten. Enkele activiteiten worden nog besproken met andere deelakkoorden in het kerngroep-overleg op 31 mei. Nav het overleg op 31 mei kan het communicatieplan concreter worden ingevuld. De hoofdlijnen zijn duidelijk en de leden zijn akkoord.

Jan benoemt de optie voor het maken van een logo voor alle activiteiten vanuit het Lokale Sportakkoord, zie ook het voorbeeld van gemeente Stichtse Vecht.

Concrete punten voor de aanvraag van budget
Jan gaat aan de slag met een communicatieplan met de grote lijnen voor de actiepunten (zoals de offerte voor de beweegwijzer, flyers, borden langs de weg, advertenties in de Woerdense Courant) en stemt dit af met Rita. In onze aanvraag komt een stelpost voor ‘communicatie’, wat nog nader geconcretiseerd kan worden, na overleg in kerngroep.

Rondvraag
Er wordt voorgesteld een appgroep aan te maken om makkelijker contact te kunnen onderhouden over de ontwikkelingen. Iedereen is akkoord. Linda benadert ook andere betrokkenen, die nu afwezig waren, voor de app-groep.

Plannen nieuwe vergadering
De volgende bijeenkomst is op donderdagavond 1 juli van 20u tot 21.30u, via Teams.

Afsluiting
Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en bijdrage.