Notulen werkgroep Deelakkoord 3 – project 2, bijeenkomst 1. 15 maart 2021

Project 2 van deelakkoord 3 richt zich op meer & veelzijdig bewegen in de leeftijdscategorie 0-12 jaar (bewustwording ouders).

Aanwezig:

Jeannette Schrijen en Anne Maaike Reizema – GGD
Daniëlle Doque – stichting Schoolsport Woerden en gymvereniging Mobilee
Floris van Veldhoven – BS de Notenbalk, Kalisto
Ivar Kool – (kinder)fysiotherapie Betty Polderman
Martine Koetsier – Beter-Bewegen, Oefentherapie
Loes Wieman – KMN Kind en co
Katinka Meiborg – Beweegteam Woerden

1 Welkom en Mededeling

Uitnodiging voor volgend overleg ook persoonlijk naar aanwezigen. Aanwezigen geven toestemming om e-mailadressen uit te wisselen met Loes Nieman, onze aanvoerder van deze werkgroep. Overige belangstellende kunnen altijd aanhaken en op de hoogte gehouden worden via beweegteamwoerden.nl/sportakkoord en de nieuwsbrief van het beweegteam.

Toelichting over proces en agenda: doel is Beweegaanbod in beeld van ouders; belang sport en bewegen is bekend bij ouders (en via hen bij de kinderen); signaleren en doorverwijzen & evt. creëren passend aanbod voor kinderen 0-12 jaar, indicatie voor het budget is ongeveer € 5000,- voor initiatieven vanuit deze werkgroep voor het jaar 2021. De activiteiten komen natuurlijk voort uit bespreking in maart 2020, dus sommige activiteiten uit de agenda gebruiken we als bespreekpunten voor deze bijeenkomst, maar mogen uiteindelijk ook anders ingevuld worden.

  1. Bespreken activiteiten

Focus: Versterken samenwerking met de Jeugdarts en Jeugdverpleegkundigen (JGZ) en andere beleidssectoren van de gemeente, Samenwerking experts (en sport- en beweegaanbieders) en kennisoverdracht en Vergroten belang sport en bewegen bij ouders.

Jeanette geeft toelichting over haar werkzaamheden binnen de JGZ: zij begeleiden de consultatiemomenten voor 0-3 jarigen (consultatiebureau) en daarna nog de meetmomenten in groep 2 en 7 binnen het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bewegen en motoriek wordt bij jongere leeftijd wel besproken en waar nodig wordt beweegaanbod onder de aandacht gebracht. Zo is er baby en peuterzwemmen, gymgroepen vanuit Beter Bewegen en OKV die nijntjeplus diploma ook aanbieden (Mobilee heeft niet dit certificaat, maar draagt ook zorg voor programma waarin brede motorische vaardigheden worden aangeboden). Tijdens consultatie wordt beweegwijzer gehanteerd om aanbod te tonen, maar er is niet iets dat meegegeven wordt. Voor 4-12 jaar is er het Sjorsprogramma, maar zoiets is er niet voor 0-3 jarigen

Idee: Sjors voor 0-3 jarigen? Waarbij we flyers via consultatiebureau en via kinderfysiotherapie kunnen uitdelen. Actiepunt Katinka: database kan kosteloos gerealiseerd worden en dan aanvragen budget voor flyers voor het nieuwe schooljaar die uitgedeeld kunnen worden door alle betrokken aan ouders voor wie dit nodig is? Op de flyer kunnen we dan ook informatie over de declaratieregeling geplaatst worden, zodat ook ouders waarbij een financiële drempel ervaren weten van de mogelijkheden. Zodra de database er is zal Katinka dit gelijk laten weten aan Ivar en andere betrokkenen, dan hebben we in ieder geval alvast een overzicht.

Verwijzing kinderen met Overgewicht:

Paar jaar geleden was er een programma waar kinderen met overgewicht naar toe doorverwezen konden worden (kidz in Balanz), dit was echter een programma wat niet goed van de grond kwam door een tijdelijke subsidie en toen het eindelijk van de grond kwam was de subsidie weer weggevalen. Nu is er eigenlijk geen goed vangnet voor kinderen met overgewicht. Kinderen met motorische achterstand kunnen wel doorverwezen worden naar de kinderfysiotherapie, maar dit kan niet met diagnose overgewicht. Wel geeft Ivar aan dat kinderen met overgewicht wel vaak ook een motorische achterstand hebben. Misschien kan er doorverwezen worden en dan getest worden door de fysiotherapeut?

Daarnaast waren er vroeger ook activiteiten waarbij bewegen en opvoeding centraal stonden, zoals inie mini en maxi inloopochtenden en ouder en kind cafe. Dit is er nu niet meer en ving maar beperkt aantal kinderen / ouders op. Loes brengt in dat dit nu grotendeels is ondervangend door initiatieven vanuit kinderopvang. KMN Kind en co werkt met gezonde start waarbij er veel aandacht is voor gezondheid en bewegen voor kinderen. Loes weet niet of andere kinderopvang organisaties hier ook mee werken. Jeanette heeft ook contact met de andere kinderopvangorganisaties en vraagt dit uit voor het aankomende overleg (actiepunt).

Doelgroep die vooral kwetsbaar is, vanuit zowel JGZ als MQ scan en Sjors data, zijn Marokkaanse en Syrische kinderen. Waar vinden we die? Consultatiebureau (JGZ), VVE (kinderopvang) en scholen (mq scan, inzet Beweegteam en kinderfysio). Lastige doelgroep omdat doorverwijzing vanuit bijvoorbeeld alleen consultatiebureau of meetmomenten school niet altijd opgevolgd wordt door de ouders. We moeten proberen deze doelgroep vanuit meerdere hoeken kunnen benaderen. Iedereen zoekt uit wat zijn of haar organisatie nodig heeft of kan betekenen voor deze doelgroep (actiepunt)

Preventief

Anne Maaike brengt in dat op dit moment geen basisscholen meer zijn met een certificaat gezonde school op het gebied van voeding of bewegen. Katinka brengt in dat veel scholen hebben aangegeven dit een papieren tijger te vinden, maar wel vaak aan thema’s of de checklist willen werken, zonder de noodzaak van het certificaat. Dit gebeurd dan ook, denk aan traktatiebeleid etc. Floris geeft aan dit thematisch werken aan gezondheid misschien ook vanuit bovenschools beleid opgepakt kan worden. Floris bespreekt dit met Kalisto en koppelt dit terug aan Anne Maaike.

  1. Vervolg en afgevaardigde voor kerngroep sportakkoord

Floris van Velthoven zal de werkgroep vertegenwoordigen in de stuurgroep. Katinka en  Loes praten hem bij. Volgende bijeenkomst plannen we in op 26 mei 2021 om 20.00 uur en in de tussentijd werken we aan de actiepunten, zodat we de volgende bijeenkomst de aanvragen kunnen formuleren.

  1. Wat verder nog ter tafel komt

  1. Sluiting

Actielijst

Actiepunt Wie
1 Aanmaken Sjorsdatabase 0-3 jarigen en delen met betrokkenen Katinka
2 Uitzoeken flyers en kosten. Katinka
3 Uitvragen Gezonde Start bij andere kinderopvangorganisaties Jeanette
4 Bereik Syrische en Marokkaanse kinderen en evt mogelijkheden om vanuit organisatie de ouders het belang van bewegen en sportparticipatie te stimuleren iedereen
5 Bespreken oppakken thema’s gezonde school, vanuit bovenschoolse aanpak met Kalisto Floris