Notulen werkgroep Deelakkoord 4 – bijeenkomst 2. 8 maart 2021

Aanwezig:
Gerard van Assem – TV Cromwijck (voorzitter)
Gery van Ingen – Dansschool Machar
Joke Volkers – Dansschool Machar
Lambert Neuzeling – ASV Bredius
Jos Wieleman – ASV Bredius
Maarten Stiggelbout – Beweegteam Woerden

Afwezig met kennisgeving:
Jonno Teegelbeckers – Fysio-Aktief
Michael Meijer – Begrijpbaar Bewegen
Martijn Kemp – VV VEP
Yvonne Sparks – Volksdansvereniging Machar
Melissa de Groot – NuDoen! Woerden.

Programma

Kennismaking deelnemers

Inhoudelijke thema’s:

1 Informatie reeds bestaande sporten (hiervoor www.beweegwijzerwoerden.nl )

Er is geconstateerd dat de website www.beweegwijzerwoerden.nl er prima uitziet en heel veel aanbod bevat voor senioren. Echter, een deel van de bevolking vindt de informatie niet. Wat is daar de reden van? Er zullen nog kanalen zijn die niet benut worden om bepaalde groepen te bereiken. Wellicht kunnen we periodiek informatie op de gemeentepagina of anderszins in de Woerdense Courant laten opnemen. Deze wordt veel gelezen.

Maarten heeft het concept van Bewegen op recept toegelicht: we hebben contact met 8 van de 9 huisartsen praktijken in Woerden en omliggende dorpen/kernen, dat loopt vooral via de praktijkondersteuners van de huisartsen die patiënten relatief veel spreken. Zij steunen ons heel positief. Vanwege corona ligt dat nu (bijna jaar) stil. Post-corona is de verwachting dat dit succesvol kan worden opgepakt. Als aanvulling werd aangegeven dat we naast de praktijkondersteuners van de huisartsen ook kunnen richten op ander zorgpartijen, zoals de thuiszorg en de ggz. Maarten zal nagaan of we dit ook kunnen oppakken met o.a. Careyn, Abrona, e.d.

Bij de volgende bijeenkomst zal dit punt weer opgepakt worden.

2 Verbeteren van het aanbod (wat mist er nog?)

Zie punt 5

3 Eventueel organiseren van een sportmarkt voor ouderen.

De meeste deelnemers hebben de ervaring dat het apart organiseren van een sport- en beweegmarkt veel tijd en inspanning kost en dat de personen die we willen werven niet op komen dagen. Dan zijn er vooral de betrokkenen van de organisatie. Dat kunnen we beter niet doen. We zullen de komende weken inventariseren of er grotere initiatieven zijn, waar we met eigen markt kraam o.i.d. kunnen aanhaken. Dat kan ook de Markt zijn op de woensdag op het Kerkplein. Dan komen veel mensen toch al naar het centrum.

4 Het uitgeven van gratis bonnetjes om kennis te maken met een sport naar keuze.

We hebben gesproken over de opzet van een vouchersysteem waarbij bonnetjes in de krant geplaatst worden. Hier zullen we de komende bijeenkomst over verder spreken.

5 Organiseren van de derde helft voor ouderen bij diverse verenigingen.

De TV Cromwijck heeft zich al aangemeld om deel te nemen aan de derde helft van het Ouderenfonds. Ze gaan het waarschijnlijk combineren met het Padel en op de vrijdagochtend invullen als er toch al toss groep aanwezig is. Donderdag 11/3 heeft men overleg met het Ouderenfonds om afspraken te maken.

VV VEP heeft ook al interesse getoond en we zullen de komende weken verder hierover doorpraten. Het kan wellicht in afstemming tussen TV Cromwijck en VV VEP.

Het Beweegteam gaat naast genoemde verenigingen nog onderzoeken of er andere verenigingen zijn die kunnen aanhaken bij De Derde Helft en/of OldStars. Deze kunnen we dan ook later aan laten sluiten bij deze werkgroep. We willen graag werkgroepleden uit alle kernen van Woerden betrekken.

Afspraak volgende bijeenkomst:
Maandag 12 april 2021 van 19.30-21.00 uur via Teams

Ouderen – OldStars en de Derde Helft
Nationaal Ouderenfonds, 2020.

Probleemstelling

Cijfers eenzaamheid ouderen

-Ruim de helft van alle 55-plussers voelt zich eenzaam.
-1 op de 11 ouderen geeft zelf aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 500.000 mensen. Zij missen onder andere vaak goede vrienden om zich heen, ervaren een leegte, missen gezelligheid  en iemand om zich verbonden mee te voelen.
-Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Vanaf 65 jaar voelt bijna 44% zich eenzaam, bij 75 jaar stijgt dit naar 53%, bij 85-plussers naar bijna 63%.
-Ongeveer 50% van de ouderen voelt zich sociaal eenzaam. Emotionele eenzaamheid, waarbij een oudere een sterk gemis ervaart van een intieme relatie of emotionele, hechte band, stijgt sneller naarmate men ouder wordt. Dit stijgt van 26% op 65-jarige leeftijd naar 53% bij 85-plussers.
-Ook zeer ernstige eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 65- tot 75-jarigen voelt ruim 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor 10%. Van de 85-plussers voelt ruim 14% zich (zeer) ernstig eenzaam.
-Zowel mannen en vrouwen voelen zich eenzaam. De percentages zijn vrijwel gelijk. Mannen voelen zich iets vaker sociaal eenzaam (46%) dan vrouwen (40%).
-Gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars voelen zich vaker eenzaam. Zo voelt 37% van de gehuwden zich eenzaam en 50% van de ongehuwden. 61% van de gescheiden mensen en bijna 62% van de weduwe/weduwnaars. Gescheiden mensen voelen zich vaker sociaal eenzaam, terwijl emotionele eenzaamheid vaker bij weduwe en weduwnaars voorkomt.

Gevolgen eenzaamheid

Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie.
-Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon. Daarmee is de kans op vroeg overlijden bij eenzaamheid twee keer zo groot als bij overgewicht.

Woerden telt in 2020 in totaal 51.522 inwoners, waarvan 9.130 ouder dan 65 jaar en 2.038 ouder dan 80 jaar.

Over OldStars
Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland door te starten bij de verenigingen. Het uitgangspunt van OldStars is de positieve bijdrage van het verenigingsleven aan de levenskwaliteit van ouderen. De spelvarianten geven senioren de mogelijkheid om op hun eigen niveau mee te blijven doen in en rondom de sportvereniging. Op deze manier ervaren zij de voordelen van een leven lang sport. Alle aangepaste bewegingsvormen worden bij verenigingen, spelbegeleiders en spelers geïntroduceerd met het Athletic Skills Model (ASM). Dit model dient als basis voor alle aangepaste spelvormen van OldStars.

Sporten in teamverband is populair in Nederland. Wekelijks beleven miljoenen mensen vol passie de wedstrijden van hun favoriete club. Samen sporten verbroedert onbekenden, verbindt families, overstijgt generaties en passioneert jong en oud. Ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of status. Sport is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven. Wij zetten ons er voor in dat (team)sport ook voor ouderen mogelijk is en blijft.

Veel ouderen willen wel sporten bij de sportvereniging, maar kunnen niet (meer), bijvoorbeeld omdat er onvoldoende passend aanbod is. Daarom introduceerde het Nationaal Ouderenfonds in samenwerking met Vriendenloterij en Eredivisie in 2013 walking football in Nederland onder de naam OldStars. Ouderen zijn zich steeds beter bewust van het belang om vitaal oud te worden. Ze willen graag mee blijven doen bij een favoriete sportvereniging en gezond zijn en blijven. Daarnaast zien we de ontwikkeling bij ouderen dat er steeds meer ouderen sport en bewegen plaatsen in een gezondheidsperspectief dat verder gaat dan alleen het bewegen. Het sociale gezondheidsmotief overtreft het beweegaspect. Dit sluit aan bij de trend van positieve gezondheid waarin gezondheid in een breder perspectief wordt geplaatst dan alleen de mate van bewegen. In het OldStars-concept is dit de combinatie tussen sociaal actief zijn, laagdrempelig bewegen, zelfredzaamheid en ontmoeten, ook de kernwaarden van OldStars genoemd.

Het Nationaal Ouderenfonds neemt in 2019 de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving en lanceert na OldStars walking football een aantal nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Het gaat om OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars walking handball, OldStars walking korfball, OldStars walking rugby, OldStars tafeltennis en OldStars walking basketball. Dit wordt gedaan onder de noemer van OldStars Sport. Daarnaast is Ouderenfonds in 2019 gestart met het programma “De Derde Helft”.

De deelnemers aan Oldstars voelen zich fitter, blijkt uit ons onderzoek, maar voelen zich bovenal weer bij ‘hun club’ horen. De OldStars worden vrienden en genieten net zo van de ‘derde helft’ als het spel zelf. Sport wordt hierbij ingezet als middel om ouderen samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de context en infrastructuur van de vereniging.

Visie en missie OldStars Sport
Iedere oudere telt mee en zet zich iedere dag in voor ouderen die eenzaam, kwetsbaar of verminderd zelfredzaam zijn of het risico daartoe lopen.  Aansluiting bij een vereniging, bewegen, sporten en meedoen in teamverband, kunnen ervoor zorgen dat ouderen (weer) meedoen met de samenleving. Wij willen dat sporten bereikbaar blijft en weer vanzelfsprekend en bereikbaar wordt voor ouderen die dachten het niet meer te kunnen of niet meer te willen.  Sporten voor ouderen moet mogelijk zijn bij de sportvereniging op de hoek en we richten ons aangepaste vorm en er voldoende aandacht is voor ontmoetingen en het sociale contact.

OldStars Sport: oudere staat centraal en de definitie van OldStars Sport
Het moet gaan om wat ouderen zelf willen en dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om zélf hun sport te organiseren of mede organisator te zijn van de sport. Onze aanpak sluit aan bij de ontwikkeling van het positieve gezondheid concept. Vanuit dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Gezondheid is niet langer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar ook van de burger zelf.

Sport kan voor alle ouderen toegankelijk worden gemaakt door:

-Een diversiteit aan sporten mogelijk te maken middels OldStars Sport
-De oudere organisator van zijn of haar sportactiviteiten te maken en of mede organisator te maken
-Aangepaste spelregels en een aangepaste wedstrijdvorm te bieden.
-Sociale activiteiten te organiseren binnen sportverenigingen voor de doelgroep 60 jaar en ouder.
-Binnen een vereniging een aanspreekpunt voor ouderen en hun sport en beweegactiviteiten bij voorkeur via een ouderencommissie
-Ouderen te blijven betrekken bij een vereniging, ook als zij niet meer kunnen meer sporten.

We bereiken met het OldStars Sport programma 55 plussers. Naast bewegen wordt de nadruk gelegd op aansluiting binnen de vereniging als vrijwilliger binnen de organisatie en deelname binnen een team. Met de OldStars Sport geven wij ouderen de kans om laagdrempelig te bewegen, zelf actief betrokken te zijn bij de organisatie van hun sport en van betekenis kunnen zijn binnen een vereniging. Om sporten voor en door ouderen te stimuleren ontwikkeld het Ouderenfonds een overkoepelend product met starterspakket dat gebruikt kan worden door alle verenigingen binnen de (team)sport, waar sport, bewegen, meedoen en zelfredzaamheid voor ouderen centraal staan. Het Beweegteam Woerden steunt Woerdense sportverenigingen om samen hiermee aan de slag te gaan.

De Derde Helft

Met vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten bieden wij 55-plussers de kans om sociaal actief te blijven in hun eigen buurt. We willen wekelijks 30 55-plussers bereiken en hen de gelegenheid geven een actieve plek te veroveren als vrijwilliger en deelnemer in het verenigingsleven. Vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten zijn immers tijdens ‘De Derde Helft’ van het leven bij uitstek middelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Tijdens De Derde Helft organiseert de sportvereniging in samenwerking met ouderen activiteiten in het clubhuis en op hun accommodatie.